אין לשלוח טופס זה ללא שליחת פרויקט גמר למדור פרויקטים.

מילוי הטופס יבוצע במקביל לשליחת פרויקט הגמר.